Tikslai ir veikla

Asociacijos tikslai:

 • Baltijos šalių poliuretano verslo stiprinimas ir jo atstovų interesų atstovavimas visuomenėje, valstybinėse, visuomeninėse bei kitose Lietuvos ir  užsienio įstaigose, įmonėse, organizacijose;

 • Teisiniais ir etikos principais pagrįstos aplinkos diskusijoms ir konsultacijoms poliuretano klausimais tarp politinių partijų, Seimo, vyriausybės, visuomenės, mokslo, žiniasklaidos bei verslo atstovų sukūrimas;

 • Asociacijos narių skatinimas kurti, gaminti ir naudoti pažangiausias ir efektyviausias  priemones, technologijas ir sprendimus;

 • Asociacijos narių skatinimas bendrauti tarpusavyje bei vienytis, siekiant bendro tikslo – užtikrinti kokybišką poliuretano rinką;

 • Koordinuoti savo narių veiklą;

 • Atstovauti Asociacijos narių interesams ir juos ginti.

Asociacijos veikla:

 • Rengti konferencijas, šviesti ir informuoti visuomenę temomis susijusiomis su poliuretano verslu;

 • Sudaryti sąlygas poliuretano specialistų kvalifikacijos kėlimo gerinimui, mokymuisi ir stažuotėms Lietuvoje ir užsienyje;

 • Inicijuoti poliuretano pramonės kokybės kontrolės mechanizmo sukūrimą ir įgyvendinimą;

 • Ruošti pasiūlymus valstybės ir savivaldos institucijoms ir, esant reikalui, dalyvauti sprendžiant ūkio šakų, besisiejančių su poliuretano verslo infrastruktūros kūrimu, problemas;

 • Leisti savo periodinius ir vienkartinius leidinius, informacinius biuletenius ir prospektus moksline – technine bei Asociacijos veiklos tematika, skelbti apžvalgas;

 • Padėti Asociacijos nariams gauti jiems reikiamą naudingą informaciją, reklamuoti jų veiklą bei produktus;

 • Steigti Asociacijos filialus ir atstovybes Lietuvoje ir užsienyje;

 • Bendradarbiauti su tarptautinėmis ir užsienio giminingomis organizacijomis ir jose atstovauti savo narius;

 • Steigti nuolatines bei laikinąsias specialistų (konsultantų, ekspertų) grupes aktualiems klausimams spręsti;

 • Organizuoti renginius, skirtus Asociacijos tikslams pasiekti;

 • Kitą nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja įstatams bei veiklos tikslams ir yra būtina šiems tikslams pasiekti.