Stojimo taisyklės

  • Asociacijos nariais tampa kandidatai pateikę stojimo prašymą, patikrinti ir patvirtinti Asocijacijos valdybos, susipažinę ir rašytinai pasižadėję laikytis Asocijacijos taisyklių ir etikos kodekso, sumokėję vienkartinį stojimo mokestį.

  • Asociacijos narys turi teisę išstoti iš Asociacijos, raštu įspėjęs Asociacijos Valdybą prieš 14 dienų. Jei dėl nario išstojimo Asociacija negali vykdyti savo įsipareigojimų, išstojantis Asociacijos narys privalo kompensuoti Asociacijai nuostolius arba baigti vykdyti savo įsipareigojimus.

  • Asociacijos narys gali būti pašalintas iš Asociacijos valdybos sprendimu, jei:

– narys nesilaiko Asociacijos įstatų reikalavimų, nevykdo Asociacijos narių visuotinio susirinkimo sprendimų, Valdybos nutarimų;

– narys nemoka nario mokesčio;

– narys, pasinaudodamas iš asociacijos gauta informacija, sudarė sandorius, padariusius nuostolių asociacijai;

– narys nesilaiko verslo etikos principų;

– narys nevykdo sutartinių įsipareigojimų Asociacijai ar jos nariams;

– narys vykdo priešišką asociacijos tikslams veiklą, kenkia geram Asociacijos vardui.

– narys gamybos metu šiurkščiai pažeidžia poliuretano kokybės reikalavimus/įrengimo technologiją;

  • Išstoję ar pašalinti nariai neturi teisės į Asociacijos turto dalį. Sumokėti stojamasis įnašas ir nario mokesčiai negrąžinami. Atsiskaitymai pagal Asociacijos ir jos narių tarpusavio sutartinius įsipareigojimus sprendžiami sutartyse nustatyta tvarka. Ginčai tarp Asociacijos ir iš jos išstojančio ar pašalinto nario tarpusavio atsiskaitymų sprendžiami tarpusavio susitarimu, o jų  neišsprendus – teismine tvarka.