Valdyba

Asociacijos Valdybos darbui vadovauja Asociacijos prezidentė technologijos mokslų medžiagų inžinerijos doc. dr. Ramunė Žurauskienė.

Asociacijos Valdyba:

  • Priima savo veiklos reglamentą;

  • Tvirtina samdomų darbuotojų etatų sąrašą, funkcijas ir atlyginimo dydį;

  • Priima ir atleidžia iš darbo Direktorių, vyriausiąjį finansininką ir nustato jų atlyginimą;

  • Tvirtina dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką ir viešos informacijos paskelbimo tvarką;

  • Priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo, tvirtina jų nuostatus;

  • Priima sprendimus dėl naujų narių priėmimo ir pašalinimo iš Asociacijos šiuose Įstatuose numatytais atvejais, nagrinėja narių prašymus dėl išstojimo iš Asociacijos ir priima sprendimus;

  • Steigia nuolatines bei laikinąsias specialistų (konsultantų, ekspertų) grupes aktualiems klausimams spręsti.